REGULAMIN PLEBISCYTU GA 2013

§ 1
Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem Plebiscytu „Glam Awards 2013” zwanego dalej Plebiscytem, jest MURATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 81 850 000 złotych, zwane dalej Organizatorem.

2.    Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 23.09.2013 r. do 20.10.2013 r. (włącznie)

3.    Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania  najbardziej popularnych twórców obecnych w internecie (blogi, strony internetowe, profile - social media, wideo, etc.) w roku 2013.

4.  Wzięcie udziału w Plebiscycie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§ 2
Zasady Plebiscytu


1.  Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz publikuje je wraz z nominacjami na stronie internetowej plebiscytu dostępnej w serwisie Glamki.pl pod adresem: www.glamki.pl/glamawards. Ustalone kategorie w Plebiscycie to:

1.1 Blogerka Modowa Roku
1.2 Bloger Modowy Roku
1.3 Metka Roku
1.4 Gwiazda Roku
1.5 Odkrycie Roku
1.6 Nadzieja Roku
1.7 Wideo w Sieci
1.8 Modny Debiut Eska.pl
1.9 Nagroda Specjalna Glamki.pl (nagroda przyznawana przez redakcję Glamki.pl)

2.   Wszystkie nominacje zostaną ogłoszone 23.09.2013 roku na stronie internetowej plebiscytu i pochodzą wyłącznie od Organizatora.

3.   Jedna osoba/marka może być nominowana w kliku kategoriach Plebiscytu

4.   W głosowaniu na nominowane w Plebiscycie osoby/marki mogą wziąć udział użytkownicy serwisu Glamki.pl, którzy:

4.1 w dniu głosowania ukończyli 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4.2 w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 13 lat  i posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Plebiscycie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3 posiadają konto (profil) w serwisie Glamki.pl

5.  Z udziału w głosowaniu w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora a także pracownicy Partnerów Medialnych Plebiscytu.

6.  Głosowanie, o którym mowa w punkcie 4  Regulaminu, odbywa się poprzez:

a) wejście na  stronę internetową plebiscytu dostępną w serwisie Glamki.pl pod adresem: www.glamki.pl/glamawards

b) zalogowanie się w serwisie Glamki.pl

c) kliknięcie przycisku GŁOSUJ pod opisem nominacji wybranej osoby/marki

7.  Jeden użytkownik Glamki.pl może oddać w każdej z kategorii jeden głos dziennie (po zagłosowaniu na wybraną osobę/markę w danej kategorii, kolejny głos w tej samej kategorii można oddać po upływie 24 godzin).

8.  Każdy z uczestników głosowania może wziąć udział w konkursie, który towarzyszy Plebiscytowi, poprzez wpisanie uzasadnienia oddanego głosu w formularzu na stronie potwierdzającej głosowanie.

9.  Uczestnicy głosowania biorący udział w konkursie, o którym mowa w § 2 pkt 8 niniejszego Regulaminu, mają szansę na otrzymanie podwójnych zaproszeń na uroczystą Galę Plebiscytu „Glam Awards 2013”.

10. Szczegóły konkursu, o którym mowa w § 2 pkt 8 i 9 niniejszego Regulaminu określa odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Plebiscytu pod adresem: www.glamki.pl/glamawards/regulaminkonkursu


§ 3
Rozstrzygnięcie Plebiscytu i przekazanie nagród


1.  Zwycięzcy w  Plebiscycie w poszczególnych kategoriach uhonorowani zostaną  statuetkami „Glam Awards 2013”. 

2.  O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje liczba głosów oddanych na nominowane osoby/marki za pośrednictwem mechanizmu głosowania dostępnego na stronie internetowej Plebiscytu, z wyłączeniem kategorii „Nagroda Specjalna Glamki.pl”, w której o przyznaniu statuetki zadecyduje Organizator.

3.  W przypadku gdy na dwie lub więcej nominowanych w jednej kategorii osób/marek będzie przypadać taka sama największa liczba oddanych głosów, statuetki w danej kategorii otrzymają wszystkie osoby/marki, o których mowa powyżej.

4.  Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone 29 października 2013 roku podczas uroczystej Gali „Glam Awards 2013” w Pałacu Prymasowskim w Warszawie oraz na stronach internetowych projektu pod adresem: www.glamki.pl/glamawards.

5.  Ogłoszeniu wyników Plebiscytu podczas Gali „Glam Awards 2013” towarzyszyć będzie wręczenie statuetek w każdej z kategorii Plebiscytu.§ 4
Postanowienia końcowe


1.  Plebiscyt „Glam Awards 2013” nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2.  Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa oraz na stronie internetowej Glamki.pl (www.glamki.pl/glamawards) i obowiązuje od momentu jego zamieszczenia.

3.  Wzięcie udziału w Plebiscycie oznacza zgodę na warunki Plebiscytu określone niniejszym Regulaminem.

4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których uczestnicy głosowania biorą udział w Plebiscycie.

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą  których Uczestnicy głosowania biorą udział w Plebiscycie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane wiadomości.

6.  Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo monitorowania prawidłowości przebiegu Plebiscytu i reagowania na zauważone i potwierdzone nieprawidłowości,  ma prawo w każdym momencie trwania Plebiscytu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody, o której mowa w odrębnym Regulaminie Konkursu, w odniesieniu do Uczestnika Plebiscytu, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności: manipulowanie wynikami Plebiscytu poprzez włamanie do aplikacji lub serwisu, naruszenie praw autorskich, a także zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych lub pomawiających kogokolwiek.

7.  Udział w Plebiscycie nie stanowi podstawy żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia.Warszawa, dnia  23 września 2013 r.

partnerzy